Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie bewaakt de kwaliteit van álle basisscholen in Nederland.
De inspectie maakt elk jaar van elke school, vestiging of afdeling een risicoanalyse. Hierbij wordt gekeken naar de onderwerpresultaten (eindexamens, eindtoetsen basisonderwijs e.d.). Ook wordt er een analyse gemaakt van de jaarstukken en eventueel geregistreerde signalen. Indien deze eerste risicoanalyse indicaties van risico's laat zien, worden zo nodig aanvullende gegevens en documenten opgevraagd en vindt een gesprek met het bestuur plaats. Indien naar aanleiding van deze voortgezette analyse blijkt dat er geen reden tot zorg is, kent de inspectie de school basistoezicht toe. Dit betekent dat er jaarlijks een risicoanalyse plaatsvindt tenzij er plotselinge risico's opdoemen. Dan kan ook eerder een analyse worden opgestart.

Basistoezicht 
De Xaveriusschool heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

 
In de periode januari - februari 2011 bezocht de inspectie onze school voor een onderzoek in het kader van een vierjaarlijks bezoek. Het volledige rapport kunt u hier lezen: Onderzoeksbevindingen SO

Voor nog meer informatie kunt u op deze link klikken:http://www.onderwijsinspectie.nl/site/